Matematici Aplicate

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

- operarea cu noţiuni și metode matematice;
- prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
- elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
- conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
- aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea problemelor de tip interdisciplinar;
- utilizarea pachetelor de programe specializate pentru rezolvarea problemelor matematice.

Competenţe transversale:

- aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;

- desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa;
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.